Grobno mjesto

Gå till innehållet

Huvudmeny

PRESUDA OPČINSKOG SUDA

BOSNA 1 HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE 1 HERCEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U SANSKOM MOSTU
Broj: 22 0 P 051313 22 P 2
Sanski Most, 27.10.2022. godine
OPĆINSKI SUD U SANSKOM MOSTU, sudija šefika Trnjanin u pravnoj stvari tužitelja Mujić Elvedina iz Sanskog Mosta, ul. IO Oktobar br.24, zastupan po punomoćniku Botonjić Fehi, advokat iz Ključa, protiv tuženih JKP „SANA" d.o.o. Sanski Most — u stečaju, zastupano po stečajnom upravniku Kasić Mirzetu iž Cazina i punomoćńiku Đubo Mireli, zaposleniku prvotuženog i Mujagić Ivanke, kći Jose, Mahala bb Sanski Most, zastupana po punomoćniku Draganović Adilu, advokat iz Sanskog Mosta i Mahić Alagić Edisi advokatskom pripravniku, radi korištenja grobnog mjesta, vr.sp. 3.000,00 KM nakon održane glavne rasprave koja je zaključena dana 28.09.2022.g. u prisustvu punomoćnika stranaka, donio je dana 27.10.2022.g. sljedeću:
PRESUDU
Utvrduje se da tužitelj Mujić Elvedin iz Sanskog Mosta ima pravo korištenja rezerviranog grobnog mjesta, oznaka R-80/18 dimenzija 2,80m X 1,40m, ukupne površine 3,92 m2, nalazeće na lokalitetu Greda I drugi dio, upisanog na k.č. broj 952 zy. Greda u ZK ul. broj 383 K.O. Sanski Most I na vlasnika JKP Sana d.o.o. Sanski Most u stečaju, u dijelu 1/1 koje je djelimično zauzeto izgrađenom porodičnom grpbnicom drugotužene Mujagić Ivanke udove Adema iz Sanskog Mosta, oznaka R-102/18 u površini od 1,92 m2, utvrđeno nalazom i mišljenjem geodetskog vještaka Šistek Admira iz Ključa od 03.05.2020.godine kao i prikazano i utvrđeno na skici snimanja — dopuna urađeno od istog geodetskog vještaka dana 24.08.2022.godine, te označeno brojnim i slovnom oznakom II, III, IV C (šrafirano crvenom bojom), koja skica čini sastavni dio ove presude.
Nalaže se prvotuženom i drugotuženoj, da tužitelju oslobode u potpunosti rezervirano grobno mjesto oznaka R-80/18 po širini izgrađene porodične grobnice drugotužene oznaka R-102/18 od 80 cm, dužinom porodične grobnice od 240 cm, prema skici vještaka Šistek Admira u dopunskoj skici snimanja od 24.08.2022.godine, te omogući tužitelju slobodno korištenje ukupne površine rezerviranog grobnog mjesta oznaka R-80/18, sve u roku od 30 dana od dana zaprimanja ove presude, ili će u suprotnom za isto poslužiti ova presuda.
Obavezuju se prvotuženi i drugotuženą da tužitelju na solidaran način isplate troškove ovog parničnog postupka u iznosu od 3.346,00, u roku od 30 dana.
Obrazloženje
Tužitelj je kod ovog suda podnio tužbu protiv tuženih u kojoj tužbi navodi da je tužitelj sa prvotuženim zaključio Ugovor o rezervaciji kaburskih — grobnih mjesta oznaka R 79/18 ț R 80/18 dana Ż7.06.2018.g. na period od 10 godina, na, lokaciji mezarje Greda 1 i drugi dio Općina Sanski Most pod brojem 02-1089St./18, da je tuženi vlasnik mezarja i istim upravlja, uređuje i održava isti i da su rezervirana grobna mjesta tužitelja upisana na parceli broj 952
w. Greda u kulturi groblje površine 6787 m2 u vlasništvu prvotuženog 1/1, da jp tužitelj po navedenom Ugovoru po računu od 27.06.2018.g. platio nalog od 300,00 KM. Țužitelj navodi da je rezervisao dva grobna mjesta oznaka R-79/18 i R-80/18 pojedinačno dimenzija 2,15 X 0,90 odnosno ukupne površine 3,870 m2 u zoni Greda 1 na period od 27.06,2018.g, do
27.06.2028.g., da je dana 21.09.2018.g. na susjedno nerezervisano grobno mjesto ukopan Mujagić Adem koji mezar nije ugrožavao rezervirano grobno mjesto tužitelja, a dana 12.10.2018.g. daje tužitelj otkrio novu oznaku odnosno rezervaciju grobnog mjesta R-102/18 koje se nalazilo inneđu mjesta Mujagić Adema i rezervisanog grobnog mjesta tužitelja R80/18, odnosno da je bila namjera prvotuženog da se Ademovoj supruzi Ivanki obezbijedi

budući ukop i izrada zajedničkog grobnog obilježja, a da je ta rezervacija direktno ugrožavala i zadirala u gabarite rezervisanog grobnog mjesta tužitelja R-80/18 i oduzimala istom oko 82

cm rezerviranog mjesta u širini. Tužitelj u tužbi navodi da se u vezi navedenog problema

obratio prvotuženom i usmeno i pismeno radi mogućeg rješavanja problema, međutim da isti nisu iskazali razumijevanje da riješe nastali problem tako da je početkom septembra 2019 godine drugotužena izgradila porodičnu grobnicu za umrlog Adema i za sebe, a koja grobnica

je ozbiljno ugrozila grobno mjesto R-80/18 tužitelja, a za što je prvotuženi dao suglasnost što

predstavlja nedozvoljeno i nezakonito postupanje i na taj način onemogućeno tužitelju korištenje rezerviranog grobnog mjesta R-80/18, pa je tužitelj zatražio i nadzor inspekcije koja nije ništa poduzela po njegovoj prijavi. Tužitelj tvrdi da prvotuženi odbija rezervaciju grobnog mjesta tužitelja R-80/18 u ugovorenim gabaritima, te je protupravno dozvolio rezervaciju grobnog mjesta drugotuženoj R-102/18 za familiju Mujagić, te smatra da je tužitelj izgubio mogućnost rezervacije i korištenja grobnog mjesta R-80/18 i smatra da su tuženi jedinstveni suparničari koji sprječavaju tužitelja korištenje grobnog mjesta R-80/18. Tužitelj smatra da je prvotuženi odgovoran što je prekršio obavezu iz zaključenog Ugovora o rezervaciji grobnih mjesta za tužitelja, te ga onemogućava u korištenju rezerviranog grobnog mjesta R-80/18, paje predložio da sud nakon provedenog postupka donese presudu i utvrdi da tužitelj Mujić Elvedin iz Sanskog Mosta ima rezervirano grobno mjesto oznake R-80/18 dimenzija 2,15 m X 0,90 m, naiazeće na lokalitetu Greda 1 — drugi dio, upisane na k.č. broj 952 zv. Greda u ZK ul. broj 383 K.O. Sanski Most I, na vlasnika prvotuženog JKP Sana d.o.o. Sanski Most u stečaju u dijelu IŽI koje je djelimično u površini od --- m2 zauzeto izgrađenom porodičnom grobnicom drugotužene Mojagić îvanke udove Adema iz Sanskog Mosta, broj R102/18 utvrđeno nalazom i mišljenjem geodetskog Vještaka i prikazano na skici lica mjesta i označeno spornim oznakama koji čini sastavni dio presude i da se naloži tuženim da tužitelju

oslobode grobno mjesfo oznaka R-80/18 u potpunosti u dimenzijama 2,15 X 0,90 m od izgrađenog nadgrobnog spomenika -• porodične g+obnice broj R-102/18 Ivanke i Adema Mujagić, prema skici geodetskog vještaka, te omogući tužiteljU slobodno korištenje grobnog mjesta R-80/18, a sve u roku od 30 dana ili će u suprotnom za istu poslužiti ova presuda i da mu tuženi isplate solidarno troškove postupka u roku od 30 dana.

Prvotuženi JKP „Sana” d.o.o. Sanski Most u stečaju je u odgovoru na tužbu osporio pravni osnov tužbenog zahtjeva navodeći da je nesporno zaključivanje Ugovora o rezervaciji grobnih mjesta 26.07.2018.godine za period od 10 godina na k.č. 952 i daje tužitelj izvršio uplatu za rezervaciju u iznosu od 300,00 KM i time stekao pravo korištenja grobnog mjesta, da je rezervisao 2 grobna mjesta sa oznakom R-79/18 i R-80/18 pojedinačnih dimenzija 2,15 X 0,90 m odnosno ukupne površine od 3,87 m2 u zoni Greda 1 — drugi dio Općine Sanski Most što potvrđuje činjenicu da su dimenzije rezerviranih grobnih mjesta tužitelja tačno utvrđene na licu mjesta i da je Ugovorom o rezervaciji izvršeno definisanje dimenzija grobnih — kaburskih mjesta pojedinačno 2,15 X 0,90 m, a maksimalni gabariti spomenika u dimenzijama 2,80 X 1,40 m i 2,80 X 2,80 m, da je naglašeno da je riječ o maksimalnim dimenzijama, a da na licu mjesta ne mora biti tako što je potvrđeno članom 23 Odluke o upotrebi, uređivanju i' održavanju grobalja i mezarja u kojem je navedeno „ukupna površina mezarja i pojedinačnih grobnica iznosi 3,00 X 1,40 m, u slučaju spajanja dva grobna mjesta veličina iznosi 3,00 X 2,80 m, a dubina mezarja i grobnice 1,50 m, a visina nadgrobnih obilježja do 1,30 m." Prvotuženi je naglasio da je u gornjem dijelu na licu mjesta širina grobnih mjesta 2,50 m , a u donjem dijelu 2,90 m pa i do 3,10 m, daje dužina 2,60 m, te se nesmetano može izvršiti ukop i postavljanje nadgrobnih spomenika, a da je neosnovan tužbeni zahtjev proizilazi i iz činjenice da je upravo širina nadgrobnog spomenika Mujagić Ivanke i Adema 2,10 m, odnosno 2,25 m u najširem dijelu i da se tužitelju ne spori rezervirana grobna mjesta i da su u navedenoj površini od ca. 2,50 m može nesmetano graditi spomenik, ali ne na način kako to želi i tvrdi tužitelj, pa su predložili da se tužbeni zahtjev odbije kao neosnovan.
Tužena Mujagić Ivana je u odgovoru na tužbu navela da u cijelosti osporava tužbeni zahtjev navodeći da je njen suprug Mujagić Adem umro iznenada i da je njen šin na njen zahtjev od prvotuženog tražio dva grobna mjesta pa su zaključili Ugovor o rezervaciji grobnih mjesta oznake R-102/18 24.09.2018.g. na period od 10 godina, da je prvotuženi Vlasnik mezarja i istim upravlja, pa smatra da nije u nikakvom materijalno pravnom odnosu sa tužiteljem i istakla je prigovor nedostatka pasivne legitimacije, da je protekom godinu dana od smrti supruga podigla porodičnu grobnicu uz dozvolu prvotuženog i da je obilaskom grobnog mjesta supruga doživjela neprijatne situacije jer ju je tužitelj optuživao da mu je  grobno mjesto i da ona tu nema šta tražiti jer je to muslimansko groblje", što ju je psihički jako pogodilo, a čak joj je slao prijeteća pisma zbog čega se obraćala i policiji, ali su se izjasnili da oni nisu nadležni za taj problem, a da je savjesna ugovorena strana i da tužitelj nema prava da traži predaju u posjed spornog dijela nekretnine već eventualno raskid Ugovora zbog promijenjenih okolnosti, pa je predložila da se tužbeni zahtjev u cijelosti odbije kao heosnovan.
Nakon provedenog postupka sud je donio odluku br. 22 0 P 051313 20 P od 19.08.2021. godine kojom je u cijelosti odbio tužbeni zahtjev tužitelja kojim bi se utvrdilo da tužitelj Mujić Elvedin iz Sanskog Mosta ima pravo korištenja grobnog mjesta oznaka R-80/18 dimenzija 2,15 m X 0,90 m, nalazeće na lokalitetu Greda 1 — drugi dio, upisane na k.č. broj 952 zv. Greda u ZK ul. broj 383 K.O. Sanski Most I, na vlasnika prvotuženog JKP Sana d.o.o.  Sanski Most u stečaju u dijelu 1/1 koje je djelimično zauzeto izgrađenom porodičnom grobnicom drugotužene Mujagić Ivanke udove Adema iz Sanskog Mosta, broj R-102/18 utvrđeno nalazom i mišljenjem geodetskog vještaka i prikazano na skici lica mjesta i označeno spornim oznakama koji čini sastavni dio presude i da se naloži tuženim da tužitelju oslobode grobno mjesto oznaka R-80/18 u potpunosti u dimenzijama 2,15 X 0,90 m od izgrađenog nadgrobnog spomenika — porodične grobnice broj R-102/18 Ivanke i Adema Mujagić, prema skici geodetskog vještaka, te omogući tužitelju slobodno korištenje grobnog mjesta R-80/18, a sve u roku od 30 dana ili će u suprotnom da će poslužiti pesuda i da mu tuženi isplate solidarno troškove postupka. Drugostepeni sud je Rješenjem broj: 22 0 P 051313 21 Gž od 11.02.2022. godine pobijanu prvostepenu presuda ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
U ponovljenom postupku pred ovim sudom punomoćnici stanaka su se saglasili da se shodno odredbi čl. 114 stav 2. ZPP-a svi materijalni dokazi iz ranijeg postupka pročitaju na glavnoj raspravi.  
Na ročištu za glavnu raspravu su izvedeni dokazi tužitelja čitanjem: Ugovora o rezervaciji kaburskih grobnih mjesta za familiju Mujić broj 02-1089-St./18 od 27.06.2018.godine, ZK ul. broj 383 K.O. Sanski Most, Računi prvotuženog broj 05-170/18 i broj 009-1118-000175 od 27.06.2018.godine, fiskalni račun prvotuženog broj 11711 od 27.06.2018.g., nalog blagajni na ime tužitelja broj 1083 od 27.06.2018.g., pismeni dopis tužitelja dostavljen prvotuženom od 12.10.2018.g., elektronska korespondencija tužitelja i prvotuženog u vezi grobne rezervacije, obavijest pred tužbu dostavljena prvotuženom od 09.08.2019.g. sa fotografijama, dopis

tužitelja putem prvotužene za Komunalnu inspekciju Općine Sanski Most i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove od 16.08.2019.g., Izvoda iz MKV broj 02-13-2-6018/2019 od

12.09.2019.g., Nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka geodetske struke Šistek Admira, dipl. ing. geod. iz Ključa od dana 03.05.2021 .godine, iskaza svjedoka Mulalić Mesuda, iskaza vještaka Šistek Admira,dvije fotografije snimljene 06.09.2017.g., 02.07.2018.g.,

11.10.2018.g., 16.10.2018.godine, 07.08.2019.godine, 10.08.2019.godine, skice napravljene od strane tužitelja sa slikovnim prikazom grobnog mjesta R-80/18 te dopune nalaza i mišljenja (skica snimanja) stalnog sudskog vještaka geodetske struke Šistek Admira, dipl. ing. geod. iz Ključa od dana 25.08.2022.godine, dokaza prvotuženog: Ugovora o rezervaciji kaburskih — grobnih mjesta broj 02-1089-St/18 od 27.06.2018.godine, Odluke o upotrebi, uređivanju i održavanju grobalja i mezarja broj 07-02-2258/06 od 18.12.2006.g. (Službeni glasnik Općine Sanski Most broj 7/06), skice lica mjesta od 14,01.2020.g., ručog tlocrta rezerviranog i spornog grobnog mjesta od 14.01.2020.g., Ugovora JKP Sana d.o.o. broj 021777-St./18 od 24.09.2018.godine, Priznanice Bosnia granit d.o.o. od 03.08.2019.godine, i drugotužene; Ugovora o rezervaciji kaburskih — grobnih mjesta broj 02-1089-St/18 od 27.06.2018.godine, Odluke o upotrebi, uređivanju i održavanju grobalja i mezarja broj 07-022258/06 od 18.12.2006.g. (Službeni glasnik Općine Sanski Most broj 7/06), skice lica mjesta od 14.01.2020.g., ručni tlocrt rezerviranog i spornog grobnog mjesta od 14.01.2020.g., iskaza drugotužene kao parnične stranke i saslušanjem tužitelja shodno čl. 164 ZPP-a.

Punomoćnik drugotužene je istakao prigovor preinačenja tužbenog zahtjev koji prigovor sud je smatrao neosnovan jer je tužitelj samo uskladio tužbeni zahtjev sa nalazom i dopunom nalaza geodetske struka a da je i prihvati da se radi o preinačenju to je cijenio, polazeći od odredbe člana 57 stav 4. ZPP-a (kojim je utvrđeno da će sud u tom slučaju dopustiti preinaku tužbe i kad se tuženi protivi preinači ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti: tužitelj bez svoje krivnje nije mogao tužbu preinačiti ranije te da je tuženi u mogućnosti da raspravlja o

preinačenoj tužbi bez odlaganja glavne rasprave), da je tužitelj tek nakon dopune nalaza
vještaka bio u mogućnosti da odredi svoj tužbeni zahtjev a tuženi bili u mogućnosti da raspravlja o preinačenoj tužbi bez odlaganja glavne rasprave.
Ocjenjujući navode tužitelja u tužbi i tokom ročišta navode tuženih u odgovoru na tužbu i tokom ročišta te provedene dokaze u smislu člana 8 ZPP ovaj sud je odlučio kao u izreci iz sljedećih razloga:
Među strankama je nesporna činjenica da je tužitelj sa prvotuženim zaključio Ugovor o

rezervaciji kaburskih -- grobnih.mjesta broj 02-1089-St/18 od 27.06.2018.g. za period od IO godina, da su predmet Ugovora bila kaburska mjesta oznaka R-79/18 i R-80/18 i da je zaključenjem ovog Ugovora stekao pravo korištenja navedenih grobnih mjesta.
Sporno među strankama spomo je to što tužitelj tvrdi da su tuženi svojim radnjama onemogućili tužitelja u realizaciji rezervacije grobnog mjesta R-80/18 po zaključenom ugovoru o rezervaciji grobnih mjesta i to izgradnjom grobnice porodice Mujagić odnosno grobnog mjesta R-102/18 i da je na taj način tužitelj izgubio mogućnost korištenja grobnog mjesta R-80/18 te da mu tuženi oslobode u potpunosti rezervirano grobno mjesto oznaka R80/18 po širini izgrađene porodične grobnice drugotužene oznaka R-102/18 od 80 cm, dužinom porodične grobnice od 240 cm, prema skici vještaka Šistek Admira u dopunskoj skici snimanja od 24.08.2022.godine.
Prvotuženi ne spori rezervirana grobna mjesta tužitelja ali da se i da su u spornoj površini od ća. 2,50 m može nesmetano graditi spomenik, ali ne na način kako to želi i tvrdi tužitelj, dok drugotužena smatra da nije u nikakvom materijalno pravnom odnosu sa tužiteljem i istakla je prigovor nedostatka pasivne legitimacije i da tužitelj nema prava da traži predaju u posjed spornog dijela nekretnine već eventualno raskid Ugovora zbog promijenjenih okolnosti, paje predložila da se tužbeni zahtjev u cijelosti odbije kao neosnovan.

Iz pročitanih dokaza Ugovora o rezervaciji kaburskih grobnih mjesta za familiju Mujić broj 02-1089-St./18 od 27.06.2018.godine, Računa prvotuženog broj 05-170/18 i broj 009-1118000175 od 27.06.2018.godine, fiskalno računa prvotuženog broj 11711 od 27.06.2018.g., naloga blagajni na ime tužitelja broj 1083 od 27.06.2018.g., sud je utvrdio da su tužitelj i prvotuženi dana 27.06.2018.g. zaključili Ogovor o rezervaciji grobnih mjesta R-79/18 i R80/18 za period od 27.06.2018.g. do 27.06.2028.g. sa mogućnosti produživanja istog, da o pravu korištenja grobnog — kaburskog mjesta odlučuju ugovorene strane, bliski srodnici ili lica koji ima ovlaštenje porodice, uz nadoknadu za rezervaciju grobnog mjesta kao i naknadu za korištenje ukop grobnog — kaburskog mJesta. U ovom Ugovoru se navodi da pojedinačna grobnica je površine 2,15 X 0,90 m odnosno i,9935 m2 odnosno porodična 3,870 m2, a maksimalni gabariti spomenika iznose 2,80 X 1,40 odnosno 3,92 za pojedinačnu grobnicu, a za porodičnu 2,80 X 2,80 odnosno 7,84 m2, također je utvrđeno daje tužitelj po osnovu ovog Ugovora za rezervaciju grobnog mjesta R-79/18 i R-80/18 uplatio iznos od 300,00 KM.

Iz pročitanih dopisa tužitelja dostavljen prvotuženom od 12.10.2018@., elektronske

korespondencije tužitelja i prvotuženog u vezi grobne rezervacije, obavijest pred tužbu dostavljena prvotuženom od 09.08.2019.g. sa fotografijama, dopisa tužitelja putem prvotužene za Komunalnu inspekciju Općine Sanski Most i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove od 16.08.2019.g. sud je utvrdio da se tužitelj obraćao prvotuženom s navodima da je naknadno izdata rezervacija grobnog mjesta broj 102/18 zadire u gabarite garantovane Ugovorom koji je on zaključio sa prvotuženim, te predložio da mirno riješe nastali problem, da se njemu omogući gabaritne mjere koje je izvršio rezervacijom grobnog mjesta. Po istom problemu tužitelj se obraćao nadležnoj Inspekciji Bihać dopisom koji je zaprimljen u Inspekciji 16.08.2019.godine.

Iz pročitanog dokaza Izvoda iz MKV broj 02-13-2-6018/2019 od 12.09.2019.g. sudje utvrdio da su Mujagić Adem i Mujagić Ivanka zaključili brak 1975 godine koji brak je prestao smrću Mujagić Adema 20.09.2018.godine.  
Iz pročitanog Nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka geodetske struke Šistek Admira, dipl. ing. geod. iz Ključa od dana 03.05.2021.godine i ZK ul. broj 383 K.O. Sanski Most sud je utvrdio da nekretnine koje su predmet vještačenja, u smislu namjene predstavljaju postojeće  gradsko mezarje — groblje, označeno kao mezarje Greda I — drugi dio, koje kao takvo uređeno

i privedeno predmetnoj namjeni, a označene su kao k.č. 952 w. Greda Groblje Površine 6787 m2 upisane u ZK ul. broj 383 K.O. Sanski Most I sa pravom vlasništva JKP Sana Sanski Most. Iz pročitanog nalaza, te uviđaja na licu mjesta, sud je utvrdio da je izvršena rezervacija za grobna mjesta označena kao R-79/18 i R-80/19, pri čemu je slobodna površina koja se nalazi između postojećeg pojedinačnog grobnog mjesta — mezarja, sa sjeverozapadne strane rezervisanih predmetnih grobnih mjesta i postojeće kolektivne grobnice sa jugoistočne strane (R-102), koja je na skici snimanja omeđena tačkama C,D,E i H iznosi 6,35 m2,da postojeći pojedinačni mezar koji se nalazi sa sjeverozapadne strane rezervisanih grobnih mjesta zauzima površinu od 3,33 m2 označena tačkama E,F,G i H i da je ukupna površina postojeće kolektivne grobnice nalazeće sa jugoistočne strane (R-102) predmetnih grobnih mjesta, vanjskih gabarita prikazano na skici snimanja terena, zauzima površinu od 6,34 m2 označena tačkama A,B,C i D. U svom iskazu na glavnoj raspravi vještak je naveo da minimalna širina između postojećeg porodične grobnice i pojedinačnog mezara na terenu iznosi 2,49 metara, a shodno postojećem Ugovoru dimenzije grobnog odnosno kaburskog mjesta su 2,15x0,90, da su to minimalne dimenzije grobnog, da se na širini od 2,49 ne mogu smjestiti gabariti od 2,80, što znači da na istom nedostaje širina od 31 cm, kako bi se shodno Ugovoru mogao postaviti nadgrobni spomenik prikazanim gabaritima, da bi se dva grobna mjesta sa širinama od 2, 15 x 0,90 se mogla postaviti kad se ne bi uvažavale minimalne dimenzije kojima se vrši odmicanje od susjednih postojećih grobnih mjesta ,a iz razloga što je širina pojedinačnog grobnog mjesta 90 cm pri čemu imamo između dva grobna mjesta udaljenost od po 20 cm od vanjskih grobnih mjesta kao i činjenica da se svako grobno mjesto oblaže betonom od 10 cm minimalno, što mači da se na kraju u konačnici dobije ukupna gabaritna širina od 2,80 koja je potrebna za postavljanje nadgrobnog spomenika, koji je kao takav i označen predmetnim Ugovorom i shodno navedenom slijedi da je najmanja postojeća širina na licu mjesta nedovoljna zą prethodno opisano postavljanje gabaritnih dimenzija nadgrobnih spomenika, dodatno ide u prilog činjenica da su postojeći pojedinačni mezar označen slovima EPGH i porodična grobnica označena slovima ABCD međusobno postavljeni nesimetrično, pa je to još dodatni razlog za što teže, uklapanje u slobodni prostor u navedenim grobna mjesta, na kojima je ranije izvršena rezervacija grobnih mjesta. U dopuni nalaz vještak je u skici snimanja od 24.08.2022godine prikazao spornu površinu grobnog mjesta R-80 koja je zauzeta gradnjom grobnice R-102 označio brojnom i slovnom oznakom II, III, IV C (šrafirano crvenom bojom), po širini izgrađene porodične grobnice drugotužene oznaka R-102/18 od 80 cm, dužinom porodične grobnice od 240 cm, sa diletacijom innedu grobnih mjesta od 0,15 cm te naveo da na području mezara Greda I ne postoji izrađen pripadajući plan groblja i grobnih mjesta.
U iskazu na glavnoj raspravi tužitelj je naveo zaključenim Ugovorom o grobnim mjestima 27.06.2018.godine za dva pojedinačna grobna mjesta oznaka R-79/18 i R-80/18 su ugovorene dimenzije i definisane ugovorom a da su prije zaključivanja ugovora otišli na lice mjesta, sa Mulalićem, odredili površinu, zatim smo otišli direkciju, i nakon zaključenja ugovora vratili se na mezarje da postave betonske stupčiće da se obilježi plac za grobno mjesto, upisali brojeve grobnih mjesta R-79/80 i R-80/80 te kasnije vidio da je postavljen stupčić sa brojem R-102/18 za koji je smatrao da je zauzeo dio njegovog rezervisanog mjesta pa se više puta obratio prvotuženoj kao i komunalnoj inspekciji bez odgovora. Tužitelj je naveo da je ugovaranjem sa prvotuženim određen plac gdje će biti grobno mjesto sa južne strane 467 cm, sa sjeverne strane 516 cm, u dužini od 330 cm. Sud je u cijelosti poklonio vjeru iskazu tužitelja jer njegovi navodi nisu u suprotnosti sa materijalnim dokazima a posebno fotografijama koje su snimljene 06.09.2017.g., 02.07.2018.g., 11.10.2018.g., 16.10.2018.godine, 07.08.2019.godine, 10.08.2019.godine, iz kojih se jasno vidi da su rezervisana grobna mjesta tužitelja bila jasno označena te jasno vidljiva trećim licima tako da je drugotuženoj prilikom izgradnje grobnice porodice Mujagić ta činjenica morala biti pomata.
Svjedok Mulalić Mesud je u svom iskazu naveo da od 1987.godine radi u JKP”Sana” obavlja poslove ekshumacije, ukopa i ostalo, da je 2018.godin zaključen Ugovor sa tužiteljem kojeg je upozorio da može doći do promjene jer je staro mezarje i da u momentu potpisivanja Ugovora nije prigovarao dimenzijama mjesta a dimenzije za grobnicu na starom mezarju „Greda” je 230 x 240 odnosno 90x215, da kada je tužitelj bio radi grobnog mjesta, nije postojao niti mezar, niti grobnica porodice Mujagić te da je prvo zaključio ugovor sa tužiteljem a onda porodicom Mujagić, da kod zaključivanja ugovora nije nista mjereno nego je samo navedene maksimalna dimenzija.
Odredbama čl. 2. Odluke o upotrebi uređivanju i održavanju grobalja i mezarja od 14.12.2006.godine utvrđeno je da je groblje — mezarje komunalni objekat koje Općinsko  vijeće daje na upravljanje i održavanje javnom komunalnom preduzeću, drugom preduzeću, vjerskoj ili mjesnoj zajednici, a smatra da je to zemljište koje je aktom Općinskog vijeća određeno za sahranjivanje umrlih kao i objekti i uređaji koji se nalaze na tom zemljištu, a služe za sahranjivanje, korištenje, uređenje i upravljanje grobljem i mežarjem. Članom 5 je utvrđeno da urbanističkom dokumentacijom za proširenje postojećih i izgradnju novih grobalja — meżarja mora se tačno odrediti prostor za sahranjivanje kao i druge prateće infrastrukturne objekte, da sva površina namijenjena za sahranjivanje mora biti podijeljena na grobna polja, grobne redove i grobne parcele. Svaka grobna parcela mora biti obilježena, putevi između grobnih polja ne smiju biti uži od 1 m, a razłnak izłneđu grobova ŕ— mezarja  mora iznositi najmanje 0,5 do 0,8 m.
Nespomo je tužitelj je navedenim Ugovorom dobio na korištenje dva grobna mjesta označena kao R-79/18 i R-80/19, međutim tužitelj u konkretnom slučaju traži predaju u posjed spornog dijela parcele prvotuženog, dio koji je po njemu zauzet izgrađenom porodičnom grobnicom drugotužene Ivanke Mujagić udov. Adema i umrlog supruga Mujagić Adema iz Sanskog  Mosta br. R-102/18 na parceli broj 952.
Dakle, iz izvedeni dokaza jasno proizilazi da je tužitelj ugovorom o rezervaciji kaburskih i grobnih mjesta broj 02-1089-st/łg od 27.06.2018. godine dobio na korištenje dva grobna mjesta označena kao R-79/18 i R-80/19, a tužitelj u konkretnom predmetu traži predaju u posjed spornog dijela parcele 952 i to dijela koji je po njemu zauzet izgrađenom porodičnom grobnicom drugotužene Ivanke Mujagić udove Adema i umrlog supruga Mujagić Adema iz Sanskog Mosta br. R-102/18 na parceli broj 952 a iz nalaza i iskaza vještaka jasno proizilazi da je minimalna širina izrnedu postojećeg porodične grobnice i pojedinačnog mezara na terenu iznosi 2,49 metara, a shodno postojećem ugovoru dimenzije grobnog mjesta su 2,15 x 0,90, da su to minimalne dimenzije grobnog mjesta, da se na širini od 2,49 ne mogu smjestiti gabariti od 2,80, što znači da na istom nedostaje širina od 31 cm, kako bi se shodno ugovoru mogao postaviti hadgrobni spomenik prikazanim gabaritima, da bi se dva grobna mjesta sa  širinama od 2,15 0,90 se mogla postaviti kad se ne bi uvažavale minimalne dimenzije kojima se vrši odmicanje od susjednih postojećih grobnih mjesta, a iz razloga što je širina pojedinačnog grobnog mjesta 90 cm, odnosno između dva grobna mjesta udaljenost od po 20 cm od vanjskih grobnih mjesta, te obzirom da se svako grobno mjesto oblaže betonom od 10 cm minimalno, što znači da se na kraju u konačnici dobije ukupna gabaritna širina od 2,80 koja je potrebna za postavljanje nadgrobnog spomenika, koji je kao takav i označen predmetnim ugovoru a u konačnici daje najmanja postojeća širina na licu mjesta, nedovoljna za prethodno opisano postavljanje gabaritnih dimenzija nadgrobnih spomenika za grobna mjesta R-72/18 i R—80/18, daje u prilog navedenog i činjenica da su postojeći pojedinačni mezar i porodična grobnica označena, međusobno postavljeni nesimetrično, pa je to još  dodatni razlog za što teže, uklapanje u slobodni prostor u navedenim grobna mjesta, na kojima je ranije izvršena rezervacija grobnih mjesta, daje dio grobnica R-go zauzet gradnjom grobnice R- 102 označio brojnoni i slovnom oznakom II, III, IV C (šrafirano crvenom bojom), po širini izgrađene porodične grobnice drugotužene oznaka R-102/18 od 80 cm, dužinom  porodične grobnice od 240 cm.
Iz izvedenih dokaza sud utvrđuje da tužena JKP Sana d.p.o, u stečajy nije postupio u skladu sa članom 5. Odluke o upotrebi uređivanja i održavanja groblja, odnosno ista nema urbanističku dokumentaciju za proširenje i izgradnju novih grobalja — mezarja. Prema navedenoj odluci svaka grobna parcela mora biti obilježena, putevi između grobnih polja ne smiju biti uži od 1 m, a razmak izrnedu grobova — mezarja mora iznositi najmanje 0,5 do 0,8 m što u konkretnom slučaju nije primjenjeno od tuženog. Kako je tužitelj pravo rezervacije i korištenje rezerviranih grobnih mjesta tužitelj stekao na osnpvu zaključenog ugovora broj P21089-St/18 od 27.16.2018. godine i t? na period od 10 godina, stoga mu pripada prava na zaštitu ugovorenog prava, pa prema tome tužitelj je aktivno legitimisan je je radnjama tuženih onemogućen u realizaciji rezervacije grobnog mjesta R-80/18 i to izgradnjom grobnice porodice Mujągić odnosno grobnog mjesta R-102/18 i da je na taj način tužitelj izgubio mogućnost korištenja grobnog mjesta R-80/18 te da bi tuženi ispunio svoju ugovorenu obavezu neophodno je tuženi oslobode u potpunosti Ęezervirano grobno mjesto oznaka R80/18 po širini izgrađene porodične grobnice drugotužene oznaka R-102/18 od 80 cm, dužinom porodične grobnice od 240 cm, prema skici vještaka Šistek Admira u dopunskoj skici snimanja od 24.08.2022.godine. Sud je utvrdio da vještak prilikom izrade nalaza pije koristio Plan groblja za k.č. broj 952 jer takav plan prvotužena nije nikad no donijela. Tužitelj kao korisnik grobnog mjesta za koju plaća naknadu i ima zaključen ugovor o korištenju grobnog mjesta ne treba da trpi to što prvotuženi nije postupio po čl.5 Odluke o upotrebi uređivanja i održavanja groblja,.
Ne stoji prigovor pasivne legitimacije drugotužene jer je țuženoj u skladu sa Ugovorom o rezervaciji kaburskih — grobnih mjesta broj 02-1089-St/18 od 27.06.2018.godine, pripada pravo korištenja grobnog mjesta R-102 /18 a tužbeni zahtjev tužitelja se upravo odnosi na uklanjanje dijela porodične grobnice br. R 102/18 sa parcele k.č. broj 952 .
Dakle, iz svega navedenog sud je utvrdio da je tužitelj sa prvotuženim, koji je vlasnikom groblja Greda, zaključio ugovor o rezervaciji grobnih mjesta R-79/18 i R-80/18 br. 02-1089St./18 dana, 27.06.2018 god., dimenzija grobnih mjesta 2,15 m x 0,90 m i za izgrađene padgrobne spomenike max. dimenzije 2,80 m x 1,40 m, da je izvršena precizna identifikacija rezerviranih grobnih mjesta u prisustvu tužitelja i ovlaštenog predstavnika prvotuženog i na ista mjesta postavljene oznake a prvotuženi naknadno dana, 24.09.2018 god. zaključio ugovor o rezervaciji grobnog mjesta — porodične grobnice br. R-102/18 są drugotuženom za familiju Mujagić. Dimenzije za izgradnju porodične grobnice Mujagić su rezervirane u dimenzijama od 2,80 m x 2,80 te je sa izgrađenom porodičnom grobnicom drugotuženp, ugrožena grobno mjesto tužitelja br. R-80/18 i izgradnju nadgrobnih spomenika, shodno zaključenom ugovoru o rezervaciji od 27.06.2018 god tužitelja sa pryotuženim. Prema odredbama čl. 12 Zakona o obligaciono pravnim odnosima u zasnivanju obligacionih odnosa i ostvariyanju prava i obaveza iz tih odnosa učesnici su dužni da se pridržavaju načela savjesnosti i poštenja a prema čl. 17 učesnici u obligacionom odnosu dužni su da izvrše svoju obavezu i odgovorni su za njeno ispunjenje.
Tužitelj je ispunio svoju ugovorenu obavezu na način da je tužitelj po osnovu ovog Ugovora za rezervaciju grobnog mjesta R-79/18 i R-80/18 uplatio iznos od 300,00 KM dok prvotuženi nije ispoštovao svoju ugovorenu obavezu jer je nalazom i mišljenjem geodetskog vještaką su identificirana grobna mjesta tužitelja i utvrđeno da je razmak izrneđu ranije izgrađenog mezara sa sjeverozapadne strane i porodične grobnice drugotužene s druge strane u najužem dijelu iznosi 2,49 m pa na takvoj širini zemljišta, nije moguće izvršiti ukop za dva rezervirana grobna mjesta tužitelja br. R -79/18 i R-80/18 shodno zaključenom ugovoru. Potrebna širina zemljišta, za iste rezervacije je shodno ugovoru iznosi ukupno 3,25 m odnosno za dva nadgrobna spomenika širina od 2,80 m i tri razrnaka sa minimalnom širinom - diletacije od po 0,15 m između pojedinačnog ranijeg mezara, nadgrobnih spomenika tužitelja i razmak do porodične grobnice drugotužene. Kada se uvaži daje ovo strogo ugovorena širina rezerviranih grobnih mjesta i kada se uzmu u obzir, daje tužitelj spreman da prihvati minimalne potrebne dimenzije za dva nadgrobna spomenika tužitelja, od po 1,40 m i na isto dodaju, rannaci diletacije između pojedinačnog ranijeg mezara od 15 cm i ramnak između rezerviranih grobnih mjesta tužitelja od 15 cm i razmak u odnosu na porodičnu grobnicu drugotužiteljice od 15 cm, dobije se ukupna minimalno potrebna širina rezerviranog placa tužitelja od 3,25 m. Na terenu je ostalo slobodno po širini dimenzija od 2,49 m. Dio rezerviranog zemljišta tužitelja je zauzela porodična grobnica dnłgotužene, izgrađena po dužini ranije rezerviranog grobnog mjesta za tužitelja od 2,40 m2, za grobno mjesto oznaka R-80/18. Drugotužena niti jednim dokazom nije dokazala daje porodična grobnica tužene Mujagić Ivanke postavljena i sagrađena u skladu Ugovorom o rezervaciji grobnih mjesta oznake R-102/18 24.09.2018.g niti da su ugovorne strane prilikom zaključenja ugovora o rezervaciji grobnih mjesta, obilježile rezervirana grobna mjesta, odnosno da li su ista na licu mjesta označena, što je u slučaju tužitelja dokazano. Po ocjeni suda drugotužena je na ranije zauzetoj rezerviranoj površini tužitelja, naknadno zauzela površinu za grobno mjesto tužitelja br : R-80/18 u površini od 1,92 m2 uz saglasnost prvotuženog, na osnovu čega sud zaključuje da prvotuženi nije u mogućnosti izvršiti svoju ugovorenu obavezu i time postupao suprotno odredbama čl.12 i 17 Zakona o obligacionim odnosima. Prema odredbama čl. 124. Zakona o obligacionim odnosima, u dvostranim ugovorima (a ugovor za rezervaciju grobnog mjesta može se smatrati takvim ugovorom), kad jedna strana ne ispuni svoju obavezu, druga strana može, ako nije što drugo određeno, zahtijevati ispunjenje obaveze ili, pod uslovima predviđenim odredbama člana 125. do 132. navedenog zakona, raskinuti ugovor prostom izjavom ako raskid ugovora ne nastupa po samom zakonu, a u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete. Kako je tužitelj ispunio svoju ugovorenu obavezu stoga mu pripada prava na zaštitu ugovorenog prava, odnosno tužitelj zahtijevati ispunjenje obaveze-pravo korištenja rezerviranog grobnog mjesta, oznaka R-80/18 dimenzija 2,80m X 1,40m, ukupne površine 3,92 m2, nalazeće na lokalitetu Greda I — drugi dio, upisanog na k.č. broj 952, koje je djelimično zauzeto izgrađenom porodičnom grobnicom drugotužene Mujagić Ivanke oznaka R-102/18 u površini od 1,92 m2, koje pravo je povrijeđeno radnjama tuženih pa je sud u skladu sa navedenim zakonskim odredbama usvoji tužbeni zahtjev tužitelja u cijelosti i odlučio kao u izreci presude.
Sud je cijenio i ostale izvedene dokaze ali isti nisu bili relevantni za presuđenje u ovoj pravnoj stvari.
Odluka o troškovima temelji se na odredbama člana 386. stav l. ZPP-a. Prema istoj odredbi stranka koja u cijelosti izgubi parnicu dužna je protivnoj stranci nadoknaditi troškove. U konkretnom slučaju tuženi su u cijelosti izgubili parnicu, pa je sud dosudio drugotuženoj troškove u iznosu od 3.346,00 KM a isti se sastoje od troškova advokata: za sastav tužbe tužitelja i zastupanja tužitelja na pripremnom ročištu i glavnoj raspravi, ( imosi od po 240,00 KM x 3) 720,00 KM, nagrada za zastupanje na uviđaju 180,00 KM, troškovi predujma za vještačenje 350,00 KM, nagrada za odsustvo iz kancelarije za vrijeme putovanja na pet rasprava, ukupno 11 sati x 20 bod. = 220 bod. x 3,00 KM = 660,00 KM, troškovi putovanja pun. tužitelja privatnim automobilom na relaciji Ključ - Sanski Most - Ključ, na pet rasprava, 300 km x 1,12 KM = 336,00 KM, adv. nagrada za zastupanje tužitelja na glavnoj raspravi održanoj 24.08.2022. god. i na nastavku glavne rasprave održane dana, 28.09.2022. god., 360,00 KM, adv. nagrada za sastav žalbe na presudu 300,00 KM, sudska taksa na žalbu tužitelja 200,00 KM, sudska taksa na tužbu i presudu 240 KM a shodno odredbama čl. 12, čl.
13., čl.26 i čl.31 AT F BiH, čl.43 Zakona 0 sudskim taksama USK i čl. 386. stav 1. ZPP-a.

Sve izloženo sadrži razloge zbog čega je sud odlučio kao u izreci presude.


PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude može se izjaviti žalba Kantonalnom sudu Bihać u roku od 30 dana, računajući rok od narednog dana od dana dostavljanja prepisa presude za tužitelja a za tužene narednog dana od dana donošenja odluke, a podnosi se putem ovog suda.Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn